STANOVY SPOLKU

 

 1. Název spolku - SPOLEK HISTORIE MIMOŇSKA

 1. Sídlo spolku Březinova 72/V, 471 24 Mimoň

 

 1. Cíle činnosti spolku

 1. Spolek je neziskovým dobrovolným zájmovým spolkem občanů a rodáků z Mimoně a okolí, zaměřeným na poznávání historie Mimoně, Ralska a okolí.

 1. Spolek organizuje pro své členy, pro děti místních a okolních škol, pro občany města Mimoň a obcí okolí Ralska různá setkání spojena s besedami a poznávacími výlety po městě a jeho okolí.

 2. Spolek sleduje veškerou činnost, která přispívá ke kulturnosti obcí v rozsahu jeho působností. Své poznatky a doporučení předává výkonným orgánům příslušných obcí.

 3. Spolek shromažďuje v rozsahu svého působení všechna nová poznání o historii regionu.

 4. Spolek spolupracuje se všemi výkonnými orgány, v rozsahu svého působení, stejně tak se všemi společenskými, kulturními a sportovními organizacemi obcí, ve kterých působí.

 5. Spolek spolupracuje se všemi institucemi, které mohou přispět v rozsahu zaměření spolku, jakou příkladně státní archivy, muzea, úřady památkové péče, církevní instituce a podobně, jakož i s okolními zahraničními spolky a organizacemi jako ž s jednotlivci, kteří se aktivně věnují historii a památkové péči.

 6. Spolek bude vydávat vlastní publikace o historii v rozsahu své působnosti-překlady starých publikací, kroniku města na pokračování, kalendáře s historickou tematikou a podobně.)pořádat výstavy o daném regionu a využívat co nejvíce internetu (oficiální i neoficiální stránky zainteresovaných obcí)

 7. Aktivně se bude spolupodílet na všech kulturních akcích, které jakýmkoliv způsobem se budou dotýkat historie regionu své působnosti.

 

 1. Rozsah činnosti může zahrnout i jinou činnost, která není výše zahrnuta, jako příkladně organizací Pašijových her či Slavnosti Vzkříšení v Mimoni, pokud k tomu budou potřebné podmínky.

 

 

 1. Práva a povinnosti

Obecná ustanovení

1. Členem sdružení se může stát zájemce, který se ztotožňuje s cíli sdružení a má zájem v jeho prospěch. aktivně pracovat bez rozdílu jeho stávajícího bydliště (i cizinci). Pokud se jedná o neplnoletého člena, musí mít souhlas zákonného zástupce

2. Členství vzniká registrací a uhrazením členského příspěvku. Členský příspěvek se platí vždy na období jednoho roku.

3.Práva členů spolku

 

Člen spolku má právo:

a)být informován o programu a akcích spolku

b) uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření spolku

c) využívat výhody a slevy poskytované sdružením

d) podílet se na hospodářském rozvoji spolku

e) volit své zástupce do představenstva spolku a být volen (v případě členství

právnické osoby je volen zástupce, který tuto právnickou osobu zastupuje)

f) vystoupit ze spolku

4. Povinnosti členů spolku

Člen spolku má povinnost:

 1. Naplňovat program spolku-aktivně v jeho prospěch pracovat

 1. Chránit a pečovat o majetek spolku

 2. Registrovat se

 3. Platit členské příspěvky

 1. Členství ve spolku zaniká

 1. Vystoupením člena

 1. Neplacením členského příspěvku na další kalendářní rok

 2. Rozhodnutím valné hromady v případě, že se dotyčný člen hrubě poruší stanovy spolku

 

 1. Orgány sdružení

 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada

 1. Valná hromada je tvořena všemi členy sdružení

 2. Valnou hromadu svolává předseda/předsedkyně nejméně jedenkrát za rok

 3. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách v činnosti spolku. Volí nejméně tříčlenné představenstvo spolku (podle počtu členů) na čtyřleté funkční období. Schvaluje výši členských příspěvků. Počet členů představenstva se zvažuje podle počtu všech členů spolku.

 4. Pokud na řádné valné hromadě není přítomna nadpoloviční většina členů sdružení, má valná hromada právo rozhodnout o schopnosti usnášet se. Pro přijetí usnesení se musí vždy vyslovit nadpoloviční většina přítomných.

 5. Představenstvo řídí činnost spolku. Volí ze svého středu předsedu/předsedkyni, jednatele a hospodáře. Při větším počtu členů představenstva se volí dále zástupce předsedy/předsedkyně, členové s pověřením určitě činnosti. K usnášení v rámci představenstva je zapotřebí účasti nadpoloviční většiny členů představenstva. Z jednání představenstva se vždy pořizuje zápis, který obdrží i kontrolní orgán a příslušná pracovní sekce.

 6. Představenstvo vypracovává za každý kalendářní rok výroční zprávu spolku.

 7. Spolek bude pracovat v pracovních sekcích podle zájmů zaměření. Jednotlivé sekce budou mít své zastoupení ve spolku minimálně jako jeho členové s pověřením zajišťování příslušné zájmové činnosti. Zájmové zaměření může vykonávat i jednotlivec.

 1. Zásady hospodaření spolku

 

 1. Spolek vystupuje jako samostatná právnická osoba. Spolek zastupuje předseda/předsedkyně. Předseda/předsedkyně jedná jménem spolku. Na základě rozhodnutí představenstva je oprávněn zřizovat a rušit účty u peněžních ústavů, sjednávat pojištění movitého i nemovitého majetku spolku, uzavírat a vypovídat veškeré smlouvy, používat vlastní razítko sdružení.

 1. Zdrojem příjmu spolku jsou členské příspěvky, příjmy z různých akcí, na kterých se podílí či sám organizuje, dobrovolné příspěvky, dary a dotace.

 2. Představenstvo se při hospodaření s majetkem řídí obecně platnými právními předpisy.

 3. Za výsledky hospodaření zodpovídá představenstvo spolku.

 

 1. Revizní komise

 1. Ke kontrole hospodaření a nakládání s majetkem volí valná hromada tříčlennou revizní komisi. V případě malé členské základny se počet úměrně sníží. Její činnost řídí předseda revizní komise. Komise je povinna provádět kontrolu spolku nejméně jedenkrát v kalendářním roce a řídí se obecně platnými právními předpisy. O výsledcích kontroly a případných nápravných opatřeních informuje představenstvo a valnou hromadu. Revizní komise o výsledcích kontroly vždy vyhotovuje zprávu.

 1. Revizní komise obdrží zápisy a usnesení z jednání valné hromady, představenstev a pracovních skupin

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy spolku mohou být změněny nebo zrušeny jen rozhodnutím valné hromady. Změnu stanov provádí valná hromada demokraticky nadpoloviční většinou všech členů zúčastněných na valné hromadě. Své vyjádření může člen spolku v případě své nepřítomnosti podat písemně nebo prostřednictvím pověřené osoby, která předloží písemné pověření příslušného nepřítomného člena.

 1. O zániku spolku rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou hlasů členů. Valná hromada zároveň rozhodne o vypořádání majetku a závazků.

 2. Tyto stanovy byly schváleny ustanovující valnou hromadou spolku .

 

V Mimoni 3.4.2014

Podpisy představenstva

Špačková Lenka

Suchomelová Blažena

            Dvořák Jaroslav

            Bidlo Karel

            Šťastný Jiří

 

 

 

Kontakt

Lenka Špačková Březinova 72/5
Mimoň
CZ - 471 24
+420 724 522 279 lenka.fogl@seznam.cz